جستجو

کادر دبیران دبیرستان فرزانگان امین خمینی شهر

گروه معارف اسلامی :

خانم فاطمه زهرا مجیری

روزهای حضور دردبیرستان : شبه ، یک شنبه ، دوشنبه

خانم ابوترابیان

روزهای حضوردر دبیرستان :
یک شنبه ،دوشنبه ،سه شنبه

خانم زهره میردامادی

روزهای حضور دردبیرستان:دوشنبه ،سه شنبه ،چهارشنبه

 

 

گروه ادبیات :

خانم منیر سلطانپور

روزهای حضور دردبیرستان:یک شنبه ،سه شنبه

خانم عربیان

روزهای حضور دردبیرستان: یک شنبه ،چهارشنبه

 

 

گروه ریاضی :

خانم فربد

روزهای حضور دردبیرستان: شنبه ،یک شنبه ،دوشنبه ،سه شنبه

خانم کیخایی

روزهای حضور دردبیرستان :شنبه ،یک شنبه ،دوشنبه ،سه شنبه ،چهارشنبه

 

 

گروه شیمی :

خانم شمسی

روزهای حضور دردبیرستان:شنبه ،دوشنبه

 

خانم دهدشتی

روزهای حضور دردبیرستان: سه شنبه ،چهارشنبه

گروه فیزیک

خانم موتضوی زاده

روزهای حضور دردبیرستان: شنبه ،یک شنبه ،سه شنبه ،چهارشنبه

گروه کامپیوتر :

خانم نوری نسب

روزهای حضور دردبیرستان: دوشنبه

گروه زبان خارجه :

خانم سجاد

روزهای حضور دردبیرستان:شنبه ،سه شنبه

خانم باحیدری

روزهای حضور دردبیرستان: شنبه ،چهارشنبه

گروه تربیت بدنی :

خانم جوزدانی

روزهای حضور دردبیرستان:شنبه ،چهارشنبه

گروه زیست شناسی :

خانم میرزایی پور

روزهای حضور دردبیرستان:شنبه ،یک شنبه ،سه شنبه

 

گروه مطالعات اجتماعی :

خانم محسنی پور

روزهای حضور در دبیرستان

دوشنبه ،سه شنبه

 

 

 

 

کادر دبیران بدین شرح است

ما 3 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم